החתומים על ספר התקנות תרנ"ז

"פה ראשון לציון ז' אדר שני-אתתכ"ח לגלותנו (תרנ"ז). אחרי שבחרנו במושבתנו ראשון לציון כחמש עשרה שנה אשר נאספנו הנה מן הגולה לחיות פה מיגיע כפינו ולהיות בארץ האבות למופת בדרכינו המוסרים הרוחניים והגשמיים לאחינו המפוזרים, הננו נאספים היום, להכין לנו את התקנות הנאמרות להלן, למלא את חסרון הדברים הנחוצים למושבתנו היקרה, לטובת עדתנו, ולהביא שלום אמת נכון בין תושבינו". תקנה ראשונה – תקנה שאין לשנות "על כל אזרחי המושבה להשתדל להפריח את אשרה, לדאוג לקיומה, להרבות השלום לקשר האחדות ביניהם, למען נגיע אל המטרה הנשגבה אשר לפנינו".

מקורות

פרימן, א. מ. ספר היובל לקורות המושבה, "ראשון לציון" מיום היווסדה תרמ"ב עד שנת תרס"ז, ירושלים, עמ' 43.

רשימת החתומים על ספר התקנות משנת התרנ"ז ושנות לידתם ופטירתם