מוכתרים

המוכתרייה הוקמה בתקופת השלטון התורכי לאחר תום שלטון הפקידות במושבה. על פי החוק, נדרש כל ישוב לבחור נציג מתוכו "אי אחד היודע ומכיר את כל בני העדה". על המוכתר הוטל לעמוד בקשר תמידי עם הממשלה ולהיות אחראי כלפיה בכל ענין וענין. "הוא יגבה את כסף המסים ויביאם לאוצר הממשלה ועליו לראות כי בני עדתו ימלאו את כל חובות הממשלה המוטלים עליהם ועל חתימתו וערבותו תסמוך הממשלה בנתינת כתבי תעודה לנוסעים (קרי: דרכון). תעודות ההולדה, שטרי מקנה וכדומה". לצדו של המוכתר כיהן ועד המוכתרייה ובו חברים נושאי תארים שונים: "רב", "חכם", "יועץ" ועוד.

מקורות

יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941. לונץ, אברהם משה. מורה דרך בארץ ישראל, ירושלים, תרנ"א.

רשימת חברי ועד המוכתרייה ושנות לידתם ופטירתם

אברמוביץ מרדכי

תרל"ב-תש"י, 1950-1872

בן זאב (אברמוביץ) שמעון

תרנ"ג-תרפ"ד, 1924-1870

ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי

תרל"ט-תשל"ה, 1974-1879

גיסין אריה לייב

תרל"א-תרפ"ב, 1921-1871

זיגר ישראל

נולד: תרל"ט, 1879

זינגר יעקב מרדכי

תרכ"ג-תרפ"ז, 1927-1863

יודילוביץ דוד

תרכ"ג-תש"ג, 1943-1863

כהן מנחם

תרל"ד-תש"ב, 1942-1874

מאירוביץ מנשה

תר"כ-תש"ט, 1949-1860

מרקוביץ (לחוביץ) יצחק איזאק

תרמ"ג-תש"ו, 1946-1883

פוחצ'בסקי מיכל זלמן

תרכ"ג-תש"ז, 1947-1863

פפירמייסטר ברוך

תר"ב-תרפ"ו, 1925-1842

צלליכין יהודה אידל

נולד: תרע"ז, 1917

רפפורט כתריאל

תרל"ב-תש"ב, 1942-1871