מורים בבית הספר העברי הראשון וגננות בגן הראשון

בית הספר

זמן קצר מאוד אחרי עליית מייסדי ראשון לציון על הקרקע "הביטו האנשים סביבם וראו את ילדיהם בלי תורה, ובלי דרך ארץ, מתגוללים בעפר, ומי מהם שמצליח להיות לרוכב על גבי הכלבים, והכאב רב ועצום", כותב מאוחר יותר המורה דוד יודילוביץ (ד. יודילוביץ, ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, 1940-1882, עמ' 190). ואז הובא המורה הראשון "חברוני אחד", כדי ללמד את הדרדקים. ואחריו - מורים נוספים, שרשרת ארוכה של אנשי רוח וחזון שהחלו את תהליך החינוך במושבה ואשר בעקבותיהם הוקם בית הספר העברי הראשון, לימים בית ספר "חביב" (התרמ"ו, 1886). ראשוני המורים בבית הספר "לא היו בעלי תואר אקדמי או מוסמכי בית מדרש למורים, אלא אנשי רוח וחזון אשר רצו לרפא את העם מפגמיו הגלותיים, שדבקו בו, לגבשו להוויה לאומית מלוכדת, אשר יהיה מודע למטרת עליתו לארץ ואשר ישאף ויפעל לתחיה רוחנית, לבנין הארץ ולשחרור מדיני" (י' עדיני, א 34 - 10/8). רשימת המורים כאן כוללת את כל המורים שלימדו בבית הספר בשנים התרמ"ג-התש"א, 1940-1883, כפי שנרשמו על ידי דוד יודילוביץ בספר "ראשון לציון התרמ"ב-התש"א" עמ' 204. ברשימה גם מורים נוספים אשר שמותיהם נמצאו במסמכי הארכיון ואשר החלו ללמד בבית הספר לפני שנת תש"ח, 1948.

גן הילדים

בספטמבר התרנ"ט, 1898, הוקם גן הילדים העברי הראשון שמטרתו "לחנך את הקטנים עפ"י שטת 'פרבל' עברית בעברית" (א"מ פרימן, ראשון לציון, תרמ"ב-תרס"ז, עמ' 51). שמות הגננות מופיעים ברשימת המורים הנ"ל (של ד. יודילוביץ) אולם ללא ציון מקצוען. לרשימת הגננות הוספנו מספר גננות שלימדו בגן עד קום המדינה. [ [תלמוד תורה

בשנת התרס"ה, 1905, נחנך בראשון לציון בית "תלמוד תורה" על מגרש שרכשה לשם כך חברת "שומרי תורה" מירושלים. נקבע שמוסד זה מיועד "רק למען בית למוד תורה ודרך ארץ לילדים... המלמדים צריכים להיות אנשים יראי שמים ושומרי מצות [מצוות] תיה"ק... מלבד התורה שבכתב ובעל פה יקבעו שעורים גם ללמוד דקדוק כתיבה וחשבון" (ד. יודילוביץ, ראשון לציון התרמ"ב-התש"א, עמוד 380). בשנים הראשונות לקיום ה"תלמוד תורה" הייתה שפת ההוראה אידיש. בשנת התר"ע, 1910, עבר המוסד מרשות "שומרי תורה" בירושלים לרשות חברת "נצח ישראל" אשר בגרמניה. הד"ר משה אוירבך, מנהל בתי התלמוד תורה של החברה, בא לנהל את "תלמוד תורה" בראשון לציון וקבע כלל חדש: ללמד עברית בעברית ולהנהיג את הדיבור העברי במוסד. להלן רשימת המורים שלימדו ב"תלמוד תורה" בשנים התר"ע-הת"ש, 1940-1910: ד"ר משה אוירבך, מנהל משה כץ משה גרובר אריה שנרפ יעקב פפנהיים אליעזר ורש, מנהל גרשון קנאי הרב משה קרן, מנהל ד"ר צבי קליין, מנהל א' ארנפלד א' שטוקהמר.

רשימת המורים והגננות ושנות ההוראה

שיף מאיר

התרע"ג-התרע"ח, 1918-1913; תרפ"ב-תרפ"ז, 1937-1932; התרפ"ט-התר"צ, 1930-1929

ויתקין יוסף

התרס"ב-התרס"ג, 1903-1902; התרס"ו-התרס"ז, 1907-1906; התרס"ט-התרע"א, 1911-1909