ראשי הוועד

בית ועד הנבחרים נבחר כבר בשנה הראשונה לייסוד המושבה. תפקידיו הוגדרו בספר התקנות של העדה וכללו מעורבות בכל תחומי החיים ובקשר של המתיישבים עם הממשלה. מכוח סמכויותיו המרובות של הוועד, פעל כל ראש ועד "לפי תכונות נפשו ואפיו המיוחד" ו"רישומו היה ניכר על מהלך החיים הציבורים במושבה". בשנים התרמ"ד-התרנ"ט, 1889-1884, ניהלו את המושבה פקידי הברון, והוועד הנבחר לא הורשה להתקיים. שני ניסיונות של התארגנות חשאית שעשו בני המושבה נכשלו. רק בניסיון השלישי, בשנת התרנ"ב, 1892, הצליחו להשיג הכרה של הפקידות בקיומו של "ועד המושבה". משנת התרנ"ז, 1897, חזר הוועד לפעול ובשנת התר"ס, 1900, קיבל מידי הפקידות את הניהול המלא של המושבה. נשים החלו לכהן בוועד המושבה בשנת התר"פ, 1919. הוועד פעל עד שנת התרפ"ב, 1922. בשנה זו נעשתה ראשון לציון מועצה מקומית.

מקורות

פנקס להפרטיכלים האחרונים וזה"ד לאסיפות הכלליות וישיבות ועד המושב, תרע"ח-תרפ"א, 1917-1920. ארכיון המוזיאון, ע1 - 1/17, פרטיכל 103. ספר הפטריכלים ע1 - 1. יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941, עמ' 415-416. פרימן, א"מ. ספר היובל לקורות המושבה, "ראשון לציון" מיום היווסדה תרמ"ב עד שנת תרס"ז, ירושלים, עמ' 5. מקור לרשימת ראשי הוועד ושנות כהונתם: יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941, עמ' 416-424, 434-435.

רשימת ראשי הוועד ושנות כהונתם